Thursday, October 16, 2008


პროექტის აღწერა:
1. პროექტის სახელი: ,,ვიმოგზაუროთ ტაო-კლარჯეთში”
2. პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით: (ტაო-კლარჯეთის ისტორია და დღევანდელობა)
3. პროექტის სრული აღწერა: მოსწავლეები გაეცნობიან ტაო-კლარჯეთის ისტორიას და დღევანდელობას, მის გეოგრაფიულ მდებარეობას, დიალექტს, აგრეთვე ქართული სოფლების ყოფა-ცხოვრებას,მოახდენენ შედარებას ქართულ სინამდვილესთან. განიხილავენ გრ. ხანძთელს როგორც ძლიერი, ერთიანი საქართველოს მესაძირკვლე, მოახდენენ კვლევა-ძიებას ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, ისტორიაში.(ინტერვიუ,ესეები,ნახატები,ვიდეო-აუდიო მასალა, მუსიკა)
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები
VI-VII კლ. ასაკი 12-13წ
VIII-XIIკლ. ასაკი 14-17წ

5. ვადები/ხანგრძლივობა
1/X/2009წ-25/V2010წ

6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში.

ნახატები, ესეები, ფოტო, რეფერატი, დისკუსია, მუსიკალური ნაწარმოებები, გუნდური წერა თემაზე ,,ვიმოგზაუროთ ტაო-კლარჯეთში'' ჟურნალი ,,ტაო-კლარჯეთი.”ისტ-ის გამოყენებით.

7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას:

VI-VIIკლ -ესეები, ფოტოკოლაჟი, ვიდეო-ფილმი, პრეზენტაცია, ლექსები.
VIII-XIIკლ-ესეები,ელექტ. ჟურნალი, ინტერვიუ,ლაზური ზეპირსიტყვიერების შესწავლა და მეგრულ- ლაზური შედარება.
ჩატარდეს სასკოლო ღონისძიება: ,,გრ. ხანძთელი, ძლიერი, ერთიანი საქართველოს მესაძირკვლე.”
განთავსება ბლოგზე.

8. სასარგებლო სხვებისათვის:
ტაო-კლარჯეთის გაცნობა მისი შესწავლა და მოძიებული მასალის დემოსტრირება სხვადასხვა რაკუსში გამოჩნდეს პროექტში მონაწილე მოსწავლეების დამოკიდებულება საქართველოს ოსტორიისა და კულტურისადმი. მოხდეს ბავშვებში მნიშვნელოვანი ფასეულობების ჩამოყალიბება, როგორიცაა ისტორიული. ძეგლების მოვლა, გაფრთხილება შესწავლა და მცხოვრები ქართველების ყოფა-ცხოვრების შესწავლა.

9. სამუშაო ენა:
ქართული
ინგლისური
რუსული


10. საგნებთან/საგნობრივი ჯგუფებთან/ეროვნული სასწავლო გეგმასთან კავშირი

ლიტერატურა -(განუვითარებს ძირითად საკომუნიკაციო უნარებს: წერა, კითხვას, მოსმენას, საუბარს. კვლევა- ძიება, დისკუსია, პრეზენტაცია)

ეთნოგრაფია-(განუვითარებს ეროვნულ თავისებურებების კვლევის უნარს(ადათ -წესებს, ფოლკლორი, ინტერვიუ, ისტ-ს გამოყენებით უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას) )

ისტორია- (განუვითარებს ისტორიული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემას და ხელს შეუწყობს ღირსეული მოქალაქის აღზრდას. ჩამოუყალიბდება ისტორიული კვლევის უნარი. შეისწავლის სანდო ისტორიული წყაროების, (წიგნი, ინტერნეტი, მოძიება, პრეზენტაცია და ა. შ.) საფუძველზე სათანადო დასკვნების გამოტანას.

ხელოვნება-( უყალიბდება ესთეთიკური ხედვა, არქიტექტურა, ფოლკლორი,ტაო-კლარჯეთის თემაზე შექმნილი მუსიკალური კომპოზიციები, ნახატები, კინო-ფილმებისა და ფოტო- ვიდეო მასალა)

11. მონაწილე სხვა სკოლებიდან:

მე-13 საჯარო სკოლა- ინფ.მენეჯერი- მაია ბარამიძე maiabaramidze@gmail.com
მე-11 საჯარო სკოლა- ინფ მენეჯერი- მაკა მაისურაძე dadiani11@gmail.com
მე-4 საჯარო სკოლა -ინფ. მენეჯერი -ირმა თიკანაძე irmatikanadze@gmail.com

12.პროექტის ფასილიტატორის სახელი:
იზოლდა ჯმუხაძე
რუსიკო ხმიადაშვილი
ნინო ასლამაზაშვილი

13. პროექტის ფასილიტატორის ელ ფოსტა:
IZOLDA411@gmail.com
me16skola@gmail.com
asni@posta.ge

14. პროექტის ფორუმი: დისკუსია ,,IEARN” ზე პროექტი ,,ვიმოგზაუროთ ტაო-კლარჯეთში”
მე-16 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტ პედაგოგი იზოლდა ჯმუხაძე IZOLDA411@gmail.com

15.პროექტის ვებგვერდი /ბლოგი
www.tao-klarjeti2. blogspot.com.